راهکارهای مطلوب رسانه در افزایش مشارکت قومیت‌ها برای کمک به تحکیم وحدت ملی مطالعه موردی: صداوسیمای مرکز گلستان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما