کاربرد تکنولوژی‌های نوظهور و رسانه‌های اجتماعی در نظام سلامت

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی