نقش مدیریت رسانه در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی