کارکردها و رویکردهای رسانه در مدیریت بحران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی