چالش‌های ورود به صنعت ماهواره در ایران

نویسنده

کارشناسی مهندسی برق مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی