بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رفاه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران