بررسی ارتباطات و رسانه از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

نویسندگان

1 دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور