مقایسه تطبیقی «اسامی شخصیت‌های مجموعه‌های تلویزیونی» و «اسامی موالید»

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور