مدیریت رسانه‌ای در سازمان‌های غیررسانه‌ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تحول، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی