قوانین و مقررات بین‌المللی حاکم بر اینترنت با اشاره مقایسه‌ای با این مقررات در ایران

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی