فضای مجازی فرصت بازگشت را از افراد می‌گیرد

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی