بازی‌وارسازی و نقش‌آفرینی آن در رسانه‌های اجتماعی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما