رسانه پویانمایی: آگاهی‌بخشی و ادراک محیط‌زیست

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز