بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تقویت آن توسط رسانه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی