نقش مدارس هوشمند در یادگیری دانش‌آموزان؛ از دیدگاه دبیران دبیرستان‌ها

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی