شبکه‌های اجتماعی؛ جهش از میکروفون به ماکروفون

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی