چه اتفاقی برای اخبار تلویزیونی میافتد؟

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران