رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، شبکه بین‌المللی خبر

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما