مزایای برجسته استفاده از رسانه‌های اجتماعی، در شرکت‌های کوچک و متوسط

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه سوره تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه