سواد رسانه‌ای، انتخاب پیام با دروازه‌بانی اخلاق فردی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه سوره