الزامات کلیدی به‌کارگیری مدل تأمین مالی جمعی برای تولیدات رسانه‌ای

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما