نقش رسانه در برندسازی مقصدهای گردشگری سلامت

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی