خبرنگاری خلاق در عصر رسانه‌های اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، پیام نور تهران