روندشناسی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با استفاده از ابزارهای نوین

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

5 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی