فرایند تصمیم‌گیری در مدیریت رسانه

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی