رهیافتی برای تدوین الگوی مدیریت رسانه، از دیدگاه امام و رهبری

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه صداوسیما