تأثیر رشد شبکه‌های اجتماعی، بر فرایند هویت‌یابی مخاطبان مجازی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی