جریان سازی در فضای مجازی، با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران