همگرایی فضای مجازی و دنیای واقعی با فناوری اینترنت اشیا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران