تکنیک‌های جنگ روانی پوشش خبری انتخابات

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی