نقش سواد رسانه‌ای در ارتقای امنیت عمومی شبکه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی