ظهور رسانه‌ها، در نسل آینده سیستم‌های یادگیری مجازی

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران