طراحی الگوی توسعه رهبری استراتژیک، در سازمان‌های رسانه‌ای ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی