استفاده از رسانه‌های اجتماعی، در مدیریت بلایای طبیعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی