آیا محتوای کاربر تولیدشده (CGU)، سایر رقبای خود را شکست می‌دهد؟

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی