ابزارهای فیزیولوژی عصبی، برای بررسی اختلاف‌های جنسیتی مشتریان مشاهده آگهی‌های تلویزیون

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه تاکستان