تصویر کتابخانه۴/۰: ایجاد یک مدل برای کتابخانه‌های آینده

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات