نسب‌شناسی رسانه‌های اجتماعی و انتخابات پیش رو

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی