واکاوی مفهومی پوسترهای سیاسی در ایران، از منظر مکتب فرانکفورت

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی