چگونگی طراحی کمپین سیاسی هوشمند

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی