نگره‌ای بر مدیریت رسانه‌ای انتخابات

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهراندوسی مشهد