خودارجاعی از سوی سیاستمداران در توییتر: راهکارهایی جهت تطبیق با 041کاراکتر

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد