تشریح شخصیت دونالد ترامپ از طریق سبک ارتباطی: بزرگنمایی، غیررسمی بودن و پویایی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی