نقش روابط عمومی و رسانه در افزایش آگاهی و تنویر افکار مخاطبان

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران