روابط عمومی الکترونیک، موانع و محدودیت های حضور در شبکه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی