خلاقیت و نوآوری در سازمانهای رسانه‌ای

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی