نگاهی به رقابتپذیری صنعت بازیهای ویدئویی و مدل الماس پوتر

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه سوره