بررسی عدم بازدارندگی و ناکارآمدی قوانین در برخورد با ناقضان حقوق و مالکیت فکری آثار سینمایی

نویسنده

مدرس دانشگاه، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران