نگاهی به بازی های رایانه ای براساس مدل هارولدلاول

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی