ایموجیها، زبان مکمل

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی